By URL
By Username
By MRSS
Enter a URL of an MRSS feed
 
or

Nëse 1 vit më parë dy partnerët kryesorë tregëtarë për Shqipërinë ishin Italia dhe Greqia, si pasojë e krizës që ka prekur këto vende dhe për shkak të rënies së konsiderueshme të shitjeve për eksportuesit tanë, vetë bizneset në Shqipëri kanë filluar të kërkojnë tregje të reja. Sipas kryetarit të shoqatës së eksportuesve, tashmë partnerët kryesorë të cilët operojnë me Shqipërinë janë Gjermania, Austria ndersa shihet se kohët e fundit ka një sërë biznesesh shqiptare të cilët po eksportojnë drejt Spanjës. Por edhe pse tregjet e vendeve perëndimore janë të rregullt me pagesat dhe kanë rritur kërkesën për mallra, problem mbetet infrastuktura e dobët tregtare që ka vendi ynë. Kështu eksportuesit shprehen se kostoja dhe koha e një dërgese në Kinë është e njëjtë me një dërgesë në Gjermani apo Hollandë. Si pasojë e krizës që është duke përjetuar gjatë kësaj periudhe dy vendet fqinj, eksportet në Shqipëri patën një rënie të konsiderueshme e cila shënoi në muajt e parë të këtij viti vlera negative.If a year ago for two main trade partners were Italy, Albania and Greece, as a result of the crisis that has affected these countries due to the significant decline in sales for our exporters, own businesses in Albania have begun to seek new markets. According to exporters association chairman, key partners already operating in Albania are Germany, Austria as seen recently a number of Albanian businesses who are exporting to Spain. But even though the markets of Western countries are regular payments and increased demand for goods, the problem remains weak trading infrastructures of our country. And exporters say that the cost and time of a delivery in China is similar to a delivery in Germany or the Netherlands. As a result of the crisis that is experiencing during this period two neighboring countries, exports to Bangladesh had a significant decline which marked the first months of this year's negative value.